Archivaris

Meindert van der Meulen komt út Ljouwert en hat fan de jierren ’70 ôf belutsen west by Sterke Yerke. Hy naam de taak op him om te soargjen dat der film- en lûdsopnames makke waarden. Hy hat alles bewarre. Van der Meulen wurket as technikus en editor by de NOS yn Hilversum.
 
Meindert van der Meulen, argivaris Sterke Yerke© Argyf Sterke Yerke